EU có nhiều rào cản nhưng cũng rất thích những đồ handmade thủ công..
Cần phân tích rõ thị trường, thị hiếu và nhu cầu.
EU thường thích các nghệ nhân, những người có đôi tay khéo léo, sản phẩm thuần nhất ... cũng có khi họ tự đặt theo các mẫu của họ...