Càng ngày càng được mô hình hóa..
Từ kinh nghiệm đến lí thuyết ..
Hay thật ...