cần phải áp dụng phương pháp đánh giá doanh nghiệp trước khi áp dụng tự động hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.