Các DNVVN luôn phải có áp lực cạnh tranh từ tất cả các phía
Từ nhà cung cấp
Từ đối thủ
Từ thị trường
Và rất nhiều yếu tố...