Cao nhân thì ở đâu cũng có nhưng khó thấy cao nhân...