Phải có những phân biệt rõ ràng thì rất có lợi ích.
Sự phân biệt này giúp người làm log tránh sai sót..