Hiện tại đã là Bigdata.
Không số hóa thì không thể làm được gì.
Dữ liệu là tài sản.
Tài sản là tiền...