Trong quy trình này lại gồm nhiều quy trình nhỏ.
Ngay cả quy trình Kí hợp đồng ngoại thương.
Quy trình làm thủ tục hải quan
Quy trình vận chuyển và làm việc với hãng tàu.
Các loại chứng từ liên quan đến hoạt động xuất khẩu
Thanh toán ngoại thương.
Học hết các quy trình này là đảm bảo làm được logistics ...