Vận chuyển đa phương thức đang là một kênh trong chuỗi cung ứng ở đó người khách hàng chỉ cần quan tâm duy nhất một đầu mối.
Thanks Thớt