Phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc phụ lục III- Danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế ban hành kèm Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ. Do đó khi nhập khẩu, thực hiện các quy định về công bố sản phẩm và điều kiện đảm bảo an toàn và sử dụng phụ gia thực phẩm quy định tạc các Điều 4, Điều 30, Điều 31, Điều 32 và Điều 33 của Nghị định này.

Ngoài ra, tham khảo Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ Y tế về danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2018 của Bộ tài chính.