Bây h công nghệ đang là cốt lõi.
Tất cả xử lí qua máy móc.
Người chắc sắp ngồi không...
Kể cả mấy ông đang thảo luận về vấn đề này :)