Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra bao gồm những giấy tờ sau:

Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu (3 bản) Hợp đồng ngoại thương (sales contract). Hoá đơn thương mại (commercial invoice). Bảng kê chi tiết hàng hoá (packing list). Vận đơn (bill of lading) Bản công bố chất lượng sản phẩm (1 bộ đầy đủ cho mỗi sản phẩm). Certificate of analysis (nếu có).