Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính và Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC thì trái cây tươi các loại được phân vào Chương 8 “Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa”.

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ban hành danh mục vật thể nằm trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Như vậy, theo quy định trên, khi nhập khẩu trái cây tươi (quả tươi) về Việt Nam, cá nhân, tổ chức nhập khẩu phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định tại Quyết định số 48/2007/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.