Hình như mỗi quốc gia có chính sách nhập khẩu riêng.
Một số mặt hàng được nhập và mặt hàng không được nhập.
KHó có thể thống kê chính xác.
Chỉ có thể làm gì hỏi nấy ...