Có những mặt hàng đồ chơi phải xin giấy phép sở văn hóa và có loại không cần. Sở có Danh mục này ..