Theo như nghiên cứu thi thế hệ 4.0 sẽ cạnh tranh quyết liệt giữa con người và máy móc.
DO đó sự thiếu này là không hẳn thiếu.. nhưng sẽ thiếu ở một số khâu đặc biệt là mảng công nghệ ..