Có nhiều công nghệ, chi tiết cho từng nghiệp vụ kho và cho từng loại kho..
Đầu tư ban đầu chắc là mắc ...