Trung Quốc đang mua và có nhiều chủ hàng trực tiếp lập vựa thu gom.
Tất cả đang phụ thuộc chính sách Tq
Ko làm tốt chính sách thì sẽ có " Giải Cứu Thanh long "