Giờ mới biết có nhiều loại thanh long thế, trc giờ ăn mỗi vỏ đỏ, ruột trắng/đỏ. Không biết VN có NK mấy loại thanh long kia không nhỉ