Chiến lược bám sát Trung Quốc, nhìn TQ phát triển để học tập và kết nối...