Dài quá... Nhưng công ty làm về chuyển phát nhanh phải nắm được..
Quy định đầy đủ về các trường hợp...