Logistics HCM bị yếu về hạ tầng là chính ..
Hạ tầng không thay đổi được thì không thể phát triển được ...