Hạ tầng cần nhanh chóng được đáp ứng mới phát huy được thế mạnh quốc gia.
Nếu không các cự li và ưu thế sẽ bị phá vỡ ..
Dẫn đến có lợi thế mà lại không hiệu quả ..