Doanh nghiệp tùy vào quy mô sẽ có các dịch vụ log tương ứng
Thuê 3Pls hay ko? phụ thuộc vào quy mô và cách thức vận hành
Logistics 4PLs sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh vì lúc đó hoạt động như một bộ phận cấu thành của nhà sản xuất.