Các doanh nghiệp sản xuất lớn sẽ dần thuê bên thứ 3. 3 PLs để tạo lập chuỗi cung ứng..
Ai tham gia được vào chuỗi cung ứng là cung cấp dịch vụ Logistics thành công...