Như vậy chỉ có thể làm được khi áp dụng công nghệ. Công nghệ mới công nghiệp hoá và nâng cao năng suất lao động và tỉ lệ chính xác ...