Thị trường Lào nhỏ, chủ yếu tập trung tại khu vực thủ đô và Pakse.. các nơi khác chưa phát triển. Dân số nhỏ nên nhu cầu cũng ít ..