Hiệp định mới sẽ cắt giảm nhiều loại thuế suất ở các nước thành viên