Điều này dễ hiểu mà @Vu-Cuong vì thời đại này công nghệ áp dụng mọi lĩnh vực trong cuộc sống.