Khi nào đảm bảo thuê ngoài thuận tiện và chi phí thấp hơn thì 3PLs luôn tồn tại được..