Hiện giờ tất cả là theo khai báo chủ hàng. Nên kiểm tra sau thông quan luôn là ác mộng...
Tuy nhiên do có nhiều thành phần lách luật mà phải tiến hành hậu kiểm. Phạt là răn đe..
Nhưng có nhiều nơi nhà khai báo đứng ra khai cho chủ hàng. Liệu phần phạt này chủ hàng chịu hay người khai thuê hải quan chịu???