Căn cứ khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc chung về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thì: h
àng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ trường hợp hàng hóa là hàng tiêu dùng mua từ nội địa để phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.
Hàng hóa của DNCX được đưa vào, đưa ra để bảo hành, sửa chữa căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC