đối vs những quốc gia đang phát triển như Việt nam thì năng lực cạnh tranh chỉ là hữu hạn, cũng như lĩnh vực logistics vậy. Muốn thúc đẩy và phát triển của bất cứ lĩnh vực nào đều đòi hỏi sự phát triển đồng đều.