FIFO là first in first out, cái nào vào trước thì ra trước, giống khái niệm FIFO trong lập trình