e logistics
Logistics dựa trên nền tảng điện tử hay công nghệ thông tin ...
Khi tất cả thống nhất một nền tảng công nghệ thì khi đó sự vận hành sẽ là tối ưu ..