Cái này chuẩn nè. Start Up giờ đang như nấm sau mưa. Các ứng dụng cho logistics và chuyển phát đang nở rộ..
Chưa biết ai sẽ trụ đến cuối.. Nhưng theo như tính ham của ngoại thì chắc của ngoại sẽ lên ngôi...