Thông tin là Tài sản
Tài sản là Tiền
Tiền là Vũ Khí