Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất
Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội khoá 10
Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khoá 11 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan
Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
Thông tư 148/2013/TT- BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg.
Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/2/2012 ban hành mẫu tờ khai xuất nhập khẩu.