Hiển nhiên cần quan tâm đến các yếu tố, chất lượng và "chất riêng" của sản phẩm Việt nam mới mong vươn ra quốc tế.
Phát triển và phải sáng tạo..