Chiến tranh thương mại Mỹ Trung sẽ là một Case Study lớn về kinh tế của thế kỉ này .