Căn cứ vào cự li và địa hình quốc gia thì con số 70% này là hiển nhiên..
Do đó chỉ có cách cải thiện cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế XH đồng thời phát huy logistics với các quốc gia láng giềng ..