Cắt từng phần để thử nghiệm .
Vẫn đạt hiệu quả tức có thể ..
Đó là phương pháp tốt nhất .