Chất lượng logistics Việt nam và các chỉ số logistics có tăng nhưng cần có mốc so sánh để có tiêu chí..