ô nhiễm môi trường tại các cảng biển trên thế giới đang là vấn đề cấp bách