Có thêm các thông tin chi tiết về đặc điểm thị trường Campuchia không nhỉ/
Các cửa khaur tiếp giáp có thể xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia là gì?
Và có những quy chế riêng biệt f=gì không?