Không biết hiện giờ thì việc thử nghiệm diễn ra như thế nào rồi nhỉ>? Ai ở trong đó cập nhật cho mọi người ..