Logistics và thương mại điện tử.
Con đường đồng hành và kết hợp.
Cách mạng 4.0 đưa thương mại điện tử trở thành môi trường mà logistics phải đáp ứng theo xử lí dữ liệu của điện tử..
AI của ai sẽ thông minh nhất ..
??
Google ??
Facebook???