tập trung tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như giáo dục và hạ tầng