Nếu dựa vào các con số đã trừ đi sự đóng góp của FDI mới là bản chất của vấn đề
Mọi người hãy dũng cảm nhìn thẳng vào bản chất của con số ...