Cân gì phải có hành lang..
Vấn đề là các doanh nghiệp quy mô nhỏ khó có thê áp dụng công nghệ block chain được..
Nhưng tối ưu hóa block chain sẽ dẫn đến tự động hoàn toàn..
Và ngay càng ít sự can thiệp của con người..