Các công ty lớn mới thấy lợi ích rõ rệt của Big Data, cộng thêm AI nữa thì máy làm thay cho người hết...