Vấn đề nằm ở chỗ những công việc liên quan đến robot thì lặp lại và đơn giản cho nên máy móc hoàn toàn làm đc ..
Máy móc không bị ảnh hưởng bởi tâm lí tình cảm..
Máy móc chỉ cần bật nút ..